/Files/images/02/img20180926_13270846.jpg

Загальні положення освітньої програми ІІІ ступеня

Освітня програма Навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Освітня програма профільної середньої освіти (далі - Типова освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Типова освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330годин/навчальний рік; для 12-х класів вечірньої форми навчання – 805годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладів загальної середньої освіти ІІІступеня (далі –навчальний план).

Навчальними планами старшої школи передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу , анкетування учнів та пробільність закладу за рахунок годин варіативної частини навчального плану у 11 класі введено:

- «Теорія літератури» (11 клас) – з метою формування в учнів читацької культури, літературної компетентності, гуманістичного світогляду, розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості, виховання любові, поваги до традицій українського народу, толерантного ставлення до культурних традицій інших народів;

- Практикум з синтаксису української мови (11 клас) – з метою поглиб­лення знань про такі лінгвістичні поняття, факти й закономірності, які забезпечують необхідний для учнів обсяг знань з української мови, ви­роблення в учнів граматичних, правописних умінь і навичок;

- Проведення індивідуальних занять та консультацій.

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу закладу загальної середньої освіти за п’ятиденним навчальним тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення окремих предметів на одному із трьох рівнів :

рівні стандарту — окремі предмети не є профільними чи базовими (наприклад, математика в художньо-естетичному профілі, історія у фізико-математичному профілі);

академічному рівні — окремі предмети не є профільними, але є базовими (наприклад, алгебра і геометрія у фізичному профілі);

профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (наприклад, мови та літератури на філологічному профілі).

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності. Так навчально-виховний комплекс «Марганецька ЗОШ І-ІІІ ст..№5 – дошкільний навчальний заклад» має Філологічний напрям, профіль української філології.

З метою реалізації профільного навчання передбачено спеціальні навчальні плани.

Заняття з курсу "Захист Вітчизни" проводиться протягом навчального року з використанням навчально-методичної бази військових частин, на базі ЦТПУМ.

Вивчення екології та економіки у 11-му класі здійснюється як окремі предмети по 0.5 год. на тиждень відповідно до розкладу.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Поділ класу на групи при вивченні предмету «Захист Вітчизни» здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за №229/6517 (зі змінами).

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою. Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Естетична культура

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів. Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується для вечірньої форми здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

І Кадрове забезпечення освітньої діяльності

№ п/п Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найменування посади Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) Педагогічний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)
1 Українська мова та література Гавронська Наталя Миколаївна Директор Учитель української мови та літератури Бердянський державний педагогічний університет,2007, «Українська мова та література»,вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури середньої загально- освітньої школи, редактор освітніх видань Відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший вчитель» 2018 25р ДОІППО, курси керівників установ і закладів освіти, 2014, № 695 від 15 травня 2014р ДОІППО, курси вчителів української мови, 2014, № 695 від 15 травня 2014р
2 Українська мова та література Келипенко Тетяна Миколаївна Педагог-організатор Криворізький педагогічний університет, 1989, «Педагогіка та методика початкового навчання», вчитель початкових класів Відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та підтвердити педагогічне звання «педагог-організатор-методист», 2018 31р. ДОІППО, курси педагогів - організаторів , 2016, № ДН 24983906/7793-16 від 02 грудня 2016р
Учитель української мови та літератури ДОІППО, курси учителів української мови та літератури, 2016, № 447-16 від 29 березня 2016р.
3 Англійська мова Хорошилов Ігор Олегович Учитель англійської мови та інформатики Мелітопольський державний педагогічний університет,2017, Бакалавр, початкова освіта, вчитель початкової школи Всановлено 10 тарифікацій-ний розряд, 2017р 02р. Мелітопольський державний педагогіч-ний університет філологічний факультет,V курс
4 Зарубіжна література, російська мова Пінчук Галина Дмитрівна Учитель російської мови та зарубіжної літератури Бердянський державний педагогічний університет, 2012, «Українська мова та література», філолог, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури 03р.
5 Історія Похиленко Юлія Степанівна Учитель історії Бердянський педагогічний університет, 2009, «Педагогіка і методика середньої освіти.Історія», вчитель історії та українознавства середнього навчально-виховного закладу Відповідає займаній посаді,присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 2016 24р. ДОІППО, курси вчителів історії, правознавства, 2016, СПК №ДН 24983906/1656-16 від 17 травня 2016р
6 Музичне мистецтво Висоцька Жаньєтта Юліївна Учитель музичного мистецтва Криворізький державний педагогічний університет, 2011, «Педагогіка і методика середньої освіти.Музика», вчитель музики, етики, естетики Відповідає займаній посаді,присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 2016 12р. ДОІППО, курси вчителів музичного мистецтва, які одночасно викладають художню культуру, 2015, № 3048 від 24 квітня 2015р
7 Математика Лучкова Алла Сергіївна Учитель математики Харківський національний педагогічний університет, 2007, «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», викладач математики Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2017 15р. ДОІППО, вчителів математики, 2017 №ДН24983906/3078 від 28 квітня 2017р
8 Біологія, хімія Жур Олена Анатоліївна Заступник директора з навчально-виховної роботи Криворізький державний педагогічний університет,2017, «Середня освіта. Біологія»,біолог, вчитель біології та екології Відповідає займаній посаді. 2018 ДОІППО, новопризначених заступників директорів,2017, №ДН24983906/9616-17 від 08 грудня 2017р
Учитель біології та хімії Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»,2018 18р. ДОІППО, вчителів біології та хімії,2017, №ДН24983906/9616-17 від 08 грудня 2017р
9 Географія, фізика Булюк Алла Вікторівна Учитель географії, фізики Нікопольське педагогічне училище, 1984, «Викладання праці та креслення в 4-8 класах загальноосвітньої школи», вчитель праці та креслення Відповідає займаній посаді. Підтвердити 9 посадовий розряд,2014 26р. ДОІППО, курси вчителів географії та біології,2012, №11738 від 26 грудня 2012р ДОІППО, курси вчителів фізики, астрономії, природознавства,2015 СПК №7857 від 27 листопада 2015р
10 Фізичне виховання, основи здоров`я Павленко Ольга Дмитрівна Учитель фізичної культури, основ здоров`я Нікопольське педагогічне училище Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», 2014, «Початкова освіта», вчитель з початкової освіти, вчитель з основ інформатики в початкових класах 03р. ДОІППО, курси вчителів фізичної культури,2016 № ДН24983906/5503-16 від 23 вересня 2016р ДОІППО,курси вчителів основ здоров`я 5-9 класів, 2017 № ДН24983906/5109 від 23 червня 2017р Навчається заочно Запорізький національний університет, факультет візичне фиховання, ІІІ курс

ІІ Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

1.Відомості про інформаційне забезпечення

№ з/п Найменування виду інформаційного забезпечення Наявність (так/ні) Площа (кв. метрів) Кількість місць Обсяг бібліотечного фонду
Кількість книг, брошур, журналів (примірників) Прим.
1. Бібліотека так 50 7926
в тому числі:
словників, всього 243
з них: перекладних з англійської мови 32
перекладних з німецької мови 22
тлумачних 66
орфографічних 75
іншомовних слів (українською мовою) 48
підручників, всього 5075
з них: - 1-4 класів 1378
- 5-9 класів 3284
- 10-11(12) класів 413
2. Книгосховище - -
3. Зал для видачі літератури суміщений з читальним залом так 20 12
4. Електронна бібліотека -
5. Інтернет так

2.Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

Клас Наймену- вання навчальної дисципліни Автор підручника (навчального посібника) Найменування підручник (навчального посібника) Наймену-вання видав- ництва. рік видання Кількість примірників
необ- хідно факти-чно
11 Українська мова Караман С.О. Українська мова (А/П) «Освіта», 2011 0 13
11 Українська література Семенюк Г.Ф. Українська література (С/А) «Освіта», 2011 0 13
11 Світова література Звиняцьковський В.Я. Світова література(А/П) « Генеза», 2011 0 13
11 Іноземна мова Калініна Л.В. Англійська мова (А) « »,2011 0 10
11 Іноземна мова КарпюкО.Д. Англійська мова (С) « »,2011 0 12
11 Історія України Пометун О.І. Історія України (П) «Освіта», 2011 0 0
11 Всесвітня історія Ладиченко Т.В. Всесвітня історія (П) «Грамота», 2012 0 0
11 Математика Афанасьєва Т.А. Математика(С) « », 2011 0 14
11 Біологія Межжерін С.В. Біологія (СА) «Освіта» 2011 0 12
11 Фізика Сиротюк В.Д. Фізика (С) « Освіта», 2011 0 13
11 Хімія Лашевська Г.А. Хімія(С) «Генеза», 2011 0 11
11 Інформатика Рівкінд Й.Я. Інформатика(С) «Генеза», 2011 0 15
11 11 Технології Технології Коберник О.М. Мадзігон В.М. Технології(С) Технології(С) «Літера ЛТД», 2011 2012 0 0 4 8
11 Захист Вітчизни Пашко К.О. Захист Вітчизни(САП) « Астон», 2012 0 1
11 Захист Вітчизни Гудима А.А. Захист Вітчизни (Основи медичних знань)(САП) «Астон», 2011, 2012 0 1
11 Художня культура Назаренко Художня культура(С) « », 2012 0 3
11 Астрономія Пришляк М.П. Астрономія (СА) « Ранок», 2011,2012 0 15
11 11 Економіка Економіка Радіонова І.Ф. Крупська Л.П. Економіка(С/А) Економіка(С/А) «Аксіома», 2011 2012 0 0 10 5

ІІІ Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

1.Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

Адреса приміщення Найменування власника майна Площа (кв. метрів) Найменування та реквізити документа про право власності або користування Документ про право користування (договір оренди) Інформація про наявність документів про відповідність
строк дії договору оренди (з __по ____) наявність державної реєстрації наявність нотаріального посвідчення санітарним нормам вимогам правил пожежної безпеки нормам з охорони праці
53406, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Історична, 22 Марганецька міська рада 1749 Рішення виконавчого комітету Марганецької міської ради №49/4 від 18.02.2004р «Про перереєстрацію найменування загальноосвітньої середньої школи №5 в комунальний заклад освіти загальноосвітня середня школа №5» Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 25.12.2007 № 116-24/У Акти готовності навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 –дошкільний навчальний заклад» від 14 серпня 2018р Акт головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Марганецький міський відділ складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного, техногенної безпеки та пожежної безпеки від 02.05.2018 №13 Інформація щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльно-сті комунального закладу освіти «Навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад»» Марганецької міської ради Дніпропетровської області» 2018 р

2.Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) Кількість приміщень (одиниць) Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики
необхідно фактично необхідно фактично
Класні кімнати 10 10 2,4 2,4 в оперативному управлінні
Навчальні кабінети 10 10 2,4 2,4 в оперативному управлінні
Кабінет фізика-географія,біологія-хімія 1 1 2,8 2,8 в оперативному управлінні
Кабінет інформатики 1 1 6.0 6.0 в оперативному управлінні
Кабінет трудового навчання 1 1 2.8 2.8 в оперативному управлінні
Кабінет математики 1 1 2.4 2.4 в оперативному управлінні
Кабінет української мови 1 1 2,4 2,4 в оперативному управлінні
Їдальня 1 (110 п/м) 1 (110 п/м) 0,85 0,65 в оперативному управлінні
Актова зала 1 (100 п/м) 1 (80 п/м) 1,3 в оперативному управлінні
Спортивна зала 1 1 5,7 в оперативному управлінні
Адміністративні приміщення 2 2 в оперативному управлінні
Медичний кабінет 1 1 в оперативному управлінні
Допоміжні приміщення (рекреації) 3 3 1,0 2,1 в оперативному управлінні
Гардеробні 1 1 0,2 0,2 в оперативному управлінні
Санітарні вузли 5 5 0,2 0,2 в оперативному управлінні
Футбольне поле 1 1 в оперативному управлінні
Майданчик для занять легкою атлетикою 1 1 в оперативному управлінні

3.Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків Найменування навчального обладнання Необхідно (одиниць) Фактично (одиниць) Відсоток потреби
Кабінет української мови - 1 - дошка класна 1 1 0%
- парта зі стільцями 2-місний 16 16 0%
- стілець учнівський 32 32 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стілець для вчителя 1 1 0%
- стінна шафа 1 1 0%
- DVD програвач 1 1 0%
- дидактичний матеріал 100 100 0%
- навчальні друковані матеріали 50 50 0%
- портрети 5 компл. 5 компл. 0%
- таблиці 4 компл. 4 компл. 0%
-довідкова література 90 90
Кабінет історії, правознавства, зарубіжної літератури-1 - дошка класна 1 1 0%
- стіл учнівський 2-місний 16 16 0%
- стілець учнівський 32 32 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стілець для вчителя 1 1 0%
- дидактичний матеріал 105 105 0%
- стінна шафа 1 1 0%
- навчальні друковані матеріали 85 85 0%
-атласи
- історичні карти 0%
- таблиці та схеми 0%
- дидактичний матеріал 0%
- портрети 20 0%
Кабінет математики - 1 - дошка класна 1 1 0%
- парта зі стільцями 2-місний 16 16 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стілець для вчителя 1 1 0%
- стінна шафа 1 1 0%
- класний інструментарій 10 12 0%
-моделі і набори 4 1 0%
- дидактичний матеріал 26 26 0%
- навчальні друковані матеріали 77 77 0%
- таблиці 3 3 0%
- стереометричні стенди 19 19 0%
Кабінет біології-хімії,фізики та географії - 1 - дошка класна 1 1 0%
- стіл учнівський 2-місний 15 15 0%
- стілець учнівський 30 30 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стілець для вчителя 1 1 0%
- стінна шафа 1 1 0%
-мікропрепарати 30 30 0%
-гербарії 5 25 0%
-навчальні колекції 5 5 0%
-об’ємні моделі 2 2 0%
-барельєфні моделі та стенди 10 10 0%
- мікроскопи 15 3 80%
- дидактичний матеріал 120 120 0%
- навчальні друковані матеріали 50 70 0%
- таблиці 50 50 0%
-прилади загального призначення 35 10 76%
-прилади демонстраційні 4 4 0%
-прилади лабораторні 25 5 80%
-скляні та пластикові вироби для дослідів 60 20 67%
-металеві та порцелянові вироби для дослідів 30 10 67%
-приладдя для дослідів лабораторні 10 10 0%
-посуд хімічний для демонстрації дослідів 15 15 0%
-посуд хімічний для лабораторних робіт 60 20 67%
-періодична система Менделєєва 1 1 0%
-набір хімічних реактивів 20 5 75%
- секційні шафи для збереження приладів та лабораторного посуду 4 4 0%
-механіка (демонстраційне обладнання) 1 1 0%
-механіка (лабораторне обладнання) 1 1 0%
-молекулярна фізика і термодинаміка (демонстраційне обладнання) 1 1 0%
-електрика та магнетизм (демонстраційне обладнання) 1 1 0%
-електрика та магнетизм (лабораторне обладнання) 1 1 0%
-оптика та атомна фізика (демонстраційне обладнання) 1 1 0%
-оптика та фізика (лабораторне обладнання) 1 1 0%
-таблиця «Сі», шкала електромагнітних коливань 2 2 0%
- колекції 15 15 0%
- глобуси 4 4 0%
- географічні карти світу 13 13 0%
- географічні карти України 6 6 0%
- дидактичний матеріал 63 63 0%
- навчальні друковані матеріали 120 121 0%
Кабінет інформатики - 1 - дошка класна 1 1 0%
- стіл учнівський 2-місний 15 15 0%
- стілець учнівський 30 30 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стілець для вчителя 1 1 0%
- комп'ютер 26 26 0%
- шафа 1 1 0%
- дидактичний матеріал 104 104 0%
-проектор 1 1 0%
-екран 1 1 0%
-прінтер 1 1 0%
Актова зала 1 -стілець для вчителя 1 1 0%
- стілець учнівський 96 96 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стінна шафа 2 2 0%
- піаніно 1 1 0%
-підсилювач звуку 1 1 0%
- мікроф. шнурові 2 2 0%
-екран навісний 1 1 0%
-музичний центр 1 1 0%
-колонки 2 2 0%
-портрети композиторів 12 12 0%

IV Моніторинг.Якість

1.Забезпечення якості освіти

Система забезпечення якості освіти в навчально-виховному комплексі (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає:

- стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- оприлюднення критеріїв, правил і процедури оцінювання здобувачів освіти;

- оприлюднення критеріїв, правил і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- оприлюднення критеріїв, правил і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

2. Моніторинг якості освіти

Метою моніторингу є забезпечення ефективного об'єктивного інформаційного відображення стану якості освітнього процесу, відстеження динаміки якості наданих освітніх послуг в навчально-виховному комплексі «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст..№5 –дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області.

Об'єктами моніторингу є:

1.Навчальне середовище (контингент здобувачів освіти, його диференціація; кадрове забезпечення).

2. Освітній процес (навчально-методичне забезпечення, аналіз вхідного, поточного, тематичного та підсумкового контролю).

3.Якість та результативність науково-педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Моніторинг якості освітнього процесу в навчально-виховному комплексі включає аналіз:

- якості навчальних планів (забезпечення компетентності здобувачів освіти, наявність дисципліни тощо);

- розкладів занять та консультацій (тижневе навантаження здобувачів освіти та вчителів, чіткість розкладів тощо);

- якості навчальних занять (інноваційні методи навчання, науковість і доступність, активність здобувачів освіти на уроках та позаурочний час тощо)

- рівня успішності здобувачів освіти;

- методичного забепечення підготовки та проведення державної підсумкової атестації;

- роботи екзаменаційних комісій;

- рівня підготовки здобувачів освіти;

- стану кадрового забезпечення освітнього процесу;

- стану матеріально-технічної бази (аудиторний фонд, технічні засоби навчання, забезпечення літературою);

- результатів учнівських олімпіад;

-рівень методичної роботи;

-оновлення методичної бази освітньої діяльності;

-контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

-моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

-створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Перелік навчальних програм

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАРІАНТНОГО КОМПОНЕНТУ 11 клас
Українська мова. Рівень стандарту. Академічний рівень так

МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Українська література. 10-11 класи. Профільний рівень . так

МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

2016
Навчальна програма.Зарубіжна література.10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень. так

МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

2016
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Іноземна мова (Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень). так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826«Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
Навчальні програми з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. 10-11 (рівень стандарту/академічний рівень). так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Всесвітня історія. 10-11 (рівень стандарту/академічний рівень). так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Економіка». 11кл так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Людина і світ». 11кл так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
Біологія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту,академічний рівень, профільний рівень). так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Екологія (рівень стандарту, академічний, профільний). так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
Фізика. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту,академічний рівень, профільний рівень). так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Астрономія (рівень стандарту, академічний, профільний). так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту,академічний рівень, профільний рівень). так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
Програма «Художня культура (рівень стандарту)». так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура (рівень стандарту)». Наказ МОН від 14.07.2016 № 826 так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
Навчальні програми з інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826, так МОН України (наказ від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальнихпрограм для 10-11 класівзагальноосвітніхнавчальних закладів») 2016
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ 11 клас
Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. Теорія з літератури так Рекомендовано МОН України (лист від 10.08.2010 №1/9-538) 2010
Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи / За заг. ред. К.В.Таранік-Ткачук. так Лист МОН України від 29.06.2010 № 1.4/18-Г-361 2011

На основі освітньої програми, складено та затверджено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 89

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.