/Files/images/00/прог.jpg

Типова освітня програма

Навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» І ступеня

Загальні положення типової освітньої програми І ступеня

Типова освітня програма Навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти».

Типова освітня програма початкової освіти (далі - Типова освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти (далі – Державний стандарт).

Типова освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів ;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в розділі навчально-методичне забезпечення; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані для 2-4 класів початкової школи з українською мовою навчання на 2018-2019 н.р. навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області (відповідно до таблиці №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня. Наказ МОН України від 20.04.2018р. №407) (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації. Навчальний план складено відповідно до таблиці 1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня. Наказ МОН України від 20.04.2018р. №407.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)" та "Англійська мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

У початковій школі поділ класів на групи при вивченні англійської мови та інформатики здійснюється відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

За рахунок годин варіативної частини навчального плану у початковій школі введено:

- «Логіка» (2-4кл.)- з метою інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх логічного мислення, пам'яті, уяви, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи, отримувати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо. Основне завдання курсу полягає в тому, щоб розширити та поглибити вивчення програмового матеріалу, ознайомити школярів з деякими загальними математичними ідеями, навчити логічно мислити, зацікавити вивченням різних закономірностей та принципами роботи з ними, розвинути нестандартне мислення.

- Проведення індивідуальних занять та консультацій.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовано з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення. Обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»: футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика, гімнастика. (за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об`єднання вчителів (протокол від 08.06.2018 № 5)

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»). Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основні форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

І Кадрове забезпечення освітньої діяльності

№ п/п Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найменування посади Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтверджен-ня) Педагогічний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)
1 Початкові класи Вороніна Тетяна Іванівна Учитель початко-вих класів Запорізький державний університет, 1989, «Російська мова та література», філолог,викладач російської мови та літератури Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 2016р 21р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», 2017 СПК № ДН 24983906/9486 від 08 грудня 2017р Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на тематичних курсах «Методика викладання фізичної культури в початковій школі» , 2017 СПК № ДН24983906/2880 від 08 грудня 2017р
2 Початкові класи Акалупіна Тетяна Андріївна Учитель початкових класів Запорізький державний університет, 2002, «Філологія»,викладач української мови та літератури Нікопольське педагогічне училище, 1991, «Виховання в дошкільних закладах», вихователь в дошкільних закладах Відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 2018. 26р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах « Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», 2015, СПК №6059 від 09 жовтня 2015р
3 Початкові класи Гордієнко Анна Василівна Учитель початкових класів Бердянський державний педагогічний університет, 2016, «Початкова освіта»,організатор початкової освіти, вчитель початкової школи, практичний психолог Всановлено 9 тарифікаційний розряд,2016р 07р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», 2017, СПК№ДН 24983906/3267 від 28 квітня 2017р
4 Початкові класи Цехмістро Олена Миколаївна Учитель початкових класів Криворізький педагогічний інститут, 1990, «Педагогіка та методика початкового навчання»,учитель початкових класів Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»та педагогічному званню «вчитель-методист», 2014 35р Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», 2017, СПК №ДН 24983906/148
5 Група продовженого дня Дякун Анна Андріївна Вихователь групи продовже-ного дня Студентка ІУ курсу Нікопольського педагогічного училища Криворізького педагогічного університету - - -
6 Група продовженого дня Кригіна Ірина Григорівна Вихователь групи продовже-ного дня Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,2014р «Дошкільна освіта. Практична психолог-гія», організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог - 06р. -

ІІ Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

1.Відомості про інформаційне забезпечення

№ з/п Найменування виду інформаційного забезпечення Наявність (так/ні) Площа (кв. метрів) Кількість місць Обсяг бібліотечного фонду
Кількість книг, брошур, журналів (примірників) Прим.
1. Бібліотека так 50 7926
в тому числі:
словників, всього 243
з них: перекладних з англійської мови 32
перекладних з німецької мови 22
тлумачних 66
орфографічних 75
іншомовних слів (українською мовою) 48
підручників, всього 5075
з них: - 1-4 класів 1378
- 5-9 класів 3284
- 10-11(12) класів 413
2. Книгосховище - -
3. Зал для видачі літератури суміщений з читальним залом так 20 12
4. Електронна бібліотека -
5. Інтернет так

2.Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

Клас Наймену- вання навчальної дисципліни Автор підручника (навчального посібника) Найменування підручник (навчального посібника) Наймену-вання видав- ництва. рік видання Кількість примірників
необ- хідно Фак.- тично
2 Іноземна Англійська мова Карпюк О.Д. Англійська мова «Астон», 2012 22 22
2 Українська мова НауменкоВ.О. Літературне читання «Генеза», 2012 22 28
2 Математика Рівкінд Ф.М. Математика «Освіта», 2012 22 28
2 Музичне мистецтво Аристова Л.С. Музичне мистецтво «Освіта», 2012 22 28
2 Образотворче мистецтво Резніченко М.І. Образотворче мистецтво «Навчальна книга – Богдан», 2012 22 30
2 Основи здоров’я Гнатюк О.В. Основи здоров’я «Генеза», 2012 22 28
2 Природознавство Грущинська І.В. Природознавство «Освіта», 2012 22 28
2 Інформатика Коршунова. О.В. Сходинки до інформатики «Генеза», 2012 22 28
2 Російська мова Статівка В. Русский язык «Генеза» 2012 22 59
2 Трудове навчання. Технології Сидоренко В.К. Трудове навчання «Освіта», 2012 22 28
2 Українська мова Вашуленко М.С. Українська мова «Освіта», 2012 22 28
3 Іноземна Англійська мова Карпюк О.Д. Англійська мова «Астон», 2013 25 25
3 Українська мова НауменкоВ.О. Літературне читання «Генеза», 2013 25 25
3 Математика Рівкінд Ф.М. Математика «Освіта», 2013 25 25
3 Музичне мистецтво Аристова Л. Музичне мистецтво «Освіта», 2013 25 25
3 Образотворче мистецтво Резніченко М.І. Образотворче мистецтво «Навчальна книга – Богдан», 2013 25 25
3 Основи здоров’я Гнатюк О.В. Основи здоров’я «Генеза», 2013 25 25
3 Природознавство Грущинська І.В. Природознавство «Освіта», 2013 25 25
3 Інформатика Коршунова О.В. Сходинки до інформатики «Генеза», 2013 25 25
3 Трудове навчання. Технології Сидоренко В.К. Трудове навчання «Сиция», 2013 25 25
3 Українська мова Вашуленко М.С. Українська мова «Освіта», 2013 25 25
3 Я і Україна Бібік Н.М. Я у світі «Основа», 2013 25 25
3 Російська мова Самонова.В.О. Русский язык «Генеза» 2013 25 25
4 Іноземна Англійська мова Павліченко О.М. Англійська мова «Ранок», 2015, 28 22
4 Іноземна Англійська мова Горець М.В. Англійська мова 2004 Премєр 6 27
4 Українська мова Савченко О.П. Літературне читання «Генеза», 2015 28 11
4 Українська мова Савченко О.П. Читанка 1ч., 2ч. 2004 Освіта 17, 17 24,24
4 Математика Богданович М.В. Математика «Генеза», 2016 28 22
4 Математика Богданович М.В. Математика 2004 Освіта 6 30
4 Музичне мистецтво Терещенко А. Музичне мистецтво Музика «Грамота», 2015 28 11
4 Музичне мистецтво Музика Лобова Музичне мистецтво Музика «Школяр» 2004 17 30
4 Образотворче мистецтво Резніченко М.І. Образотворче мистецтво «Богдан», 2015 28 7
4 Образотворче мистецтво Любарська Образотворче мистецтво «Форум» 2004 21 15
4 Основи здоров’я Гнатюк О. Основи здоров’я «Генеза», 2016 28 24
4 Основи здоров’я Гнатюк О. Основи здоров’я 2005 4 5
4 Природознавство Грущинська І.В. Природознавство «Освіта», 2016 28 21
4 Інформатика Коршунова. О.В. Сходинки до інформатики «Генеза», 2016 28 23
4 Трудове навчання. Технології Павич Н.М. Денисенко Л.І. Трудове навчання «Грамота», 2015 28 0
4 Трудове навчання Денисенко Л.І. Веремійчик Трудове навчання Трудове навчання 2004 2005 28 28 10 10
4 Українська мова Вашуленко М.С., Дубовик С.Г. Українська мова Рідна мова «Освіта», 2015 28 11
4 Українська мова Вашуленко М.С Рідна мова 1ч.,2ч. 2004 Освіта 17,17 24,24
4 Я і Україна Бібік А.М. Я у світі «Основа», 2016 28 22
4 Я і Україна Байбара Я у світі 2004 6 25
4 Російська мова Самонова, Статівка Русский язык «Генеза» 2016 28 29

ІІІ Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

1.Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

Адреса приміщення Найменування власника майна Площа (кв. метрів) Найменування та реквізити документа про право власності або користування Документ про право користування (договір оренди) Інформація про наявність документів про відповідність
строк дії договору оренди (з __по ____) наявність державної реєстрації наявність нотаріального посвідчення санітарним нормам вимогам правил пожежної безпеки нормам з охорони праці
53406, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Історична, 22 Марганецька міська рада 1749 Рішення виконавчого комітету Марганецької міської ради №49/4 від 18.02.2004р «Про перереєстрацію найменування загальноосвітньої середньої школи №5 в комунальний заклад освіти загальноосвітня середня школа №5» Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 25.12.2007 № 116-24/У Акти готовності навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 –дошкільний навчальний заклад» від 14 серпня 2018р Акт головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Марганецький міський відділ складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного, техногенної безпеки та пожежної безпеки від 02.05.2018 №13 Інформація щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльно-сті комунального закладу освіти «Навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад»» Марганецької міської ради Дніпропетровської області» 2018 р

2.Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) Кількість приміщень (одиниць) Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики
необхідно фактично необхідно фактично
Класні кімнати 10 10 2,4 2,4 в оперативному управлінні
Навчальні кабінети 10 10 2,4 2,4 в оперативному управлінні
Кабінет фізика-географія,біологія-хімія 1 1 2,8 2,8 в оперативному управлінні
Кабінет інформатики 1 1 6.0 6.0 в оперативному управлінні
Кабінет трудового навчання 1 1 2.8 2.8 в оперативному управлінні
Кабінет математики 1 1 2.4 2.4 в оперативному управлінні
Кабінет української мови 1 1 2,4 2,4 в оперативному управлінні
Їдальня 1 (110 п/м) 1 (110 п/м) 0,85 0,65 в оперативному управлінні
Актова зала 1 (100 п/м) 1 (80 п/м) 1,3 в оперативному управлінні
Спортивна зала 1 1 5,7 в оперативному управлінні
Адміністративні приміщення 2 2 в оперативному управлінні
Медичний кабінет 1 1 в оперативному управлінні
Допоміжні приміщення (рекреації) 3 3 1,0 2,1 в оперативному управлінні
Гардеробні 1 1 0,2 0,2 в оперативному управлінні
Санітарні вузли 5 5 0,2 0,2 в оперативному управлінні
Футбольне поле 1 1 в оперативному управлінні
Майданчик для занять легкою атлетикою 1 1 в оперативному управлінні

3.Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків Найменування навчального обладнання Необхідно (одиниць) Фактично (одиниць) Відсоток потреби
Кабінет початкових класів - 4 - дошки класні 4 4 0%
- парта зі стільцями 1-місна 29 29 0%
- парта зі стільцями 2-місний 61 61 0%
- стіл для вчителя 4 4 0%
- стілець для вчителя 4 5 0%
- стінна шафа 11 11 0%
- навчальні друковані матеріали 420 420 0%
- таблиці з мови та читання 185 185 0%
-навчально комп`ютерні програми 9 9 0%
-відеофільми 108 108 0%
-аудіозаписи 20 20 0%
-таблиці з математики 110 110 0%
- моделі 28 28 0%
-інструменти 37 37 0%
- прилади та пристосування 35 35 0%
-приладдя 120 120 0%
- карти атласів 90 90 0%
-карти стінні 32 32 0%
-таблиці з предмету «Я у світі» 176 176 0%
-колекції 20 20 0%
-муляжі 16 16 0%
- гербарії 17 17 0%
-спортивний інвентар 11 11 0%
-таблиці з фізичного виховання 12 12 0%
-таблиці з предмету «Основи здоров`я» 8 8 0%
- роздатковий матеріал (фігури) 120 120 0%
- дидактичний матеріал 131 131 0%
- набірне полотно для демонстрації розрізних карток з літерами 4 5 0%
- телевізор 1 1 0%
- стелажі 4 4 0%
- проектор 1 1 0%
- екран 1 1 0%
- об’єкти натуральні 5 5 0%

IV Моніторинг.Якість

1.Забезпечення якості освіти

Система забезпечення якості освіти в навчально-виховному комплексі (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає:

- стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- оприлюднення критеріїв, правил і процедури оцінювання здобувачів освіти;

- оприлюднення критеріїв, правил і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- оприлюднення критеріїв, правил і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

2. Моніторинг якості освіти

Метою моніторингу є забезпечення ефективного об'єктивного інформаційного відображення стану якості освітнього процесу, відстеження динаміки якості наданих освітніх послуг в навчально-виховному комплексі «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст..№5 –дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області.

Об'єктами моніторингу є:

1.Навчальне середовище (контингент здобувачів освіти, його диференціація; кадрове забезпечення).

2. Освітній процес (навчально-методичне забезпечення, аналіз вхідного, поточного, тематичного та підсумкового контролю).

3.Якість та результативність науково-педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Моніторинг якості освітнього процесу в навчально-виховному комплексі включає аналіз:

- якості навчальних планів (забезпечення компетентності здобувачів освіти, наявність дисципліни тощо);

- розкладів занять та консультацій (тижневе навантаження здобувачів освіти та вчителів, чіткість розкладів тощо);

- якості навчальних занять (інноваційні методи навчання, науковість і доступність, активність здобувачів освіти на уроках та позаурочний час тощо)

- рівня успішності здобувачів освіти;

- методичного забепечення підготовки та проведення державної підсумкової атестації;

- роботи екзаменаційних комісій;

- рівня підготовки здобувачів освіти;

- стану кадрового забезпечення освітнього процесу;

- стану матеріально-технічної бази (аудиторний фонд, технічні засоби навчання, забезпечення літературою);

- результатів учнівських олімпіад;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-рівень методичної роботи.

Перелік навчальних програм

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін Наявність (так/ні) Ким затверджено Рік затвердження
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАРІАНТНОГО КОМПОНЕНТУ 2-4 класи
. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. так МОН України (наказ від від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2015
Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи. Наказ МОН від 29.05.2015 № 584 так МОН України (наказ від від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2015
Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Наказ МОН від 29.05.2015 № 584 так МОН України (наказ від від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2015
. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Наказ МОН від 29.05.2015 № 584 так МОН України (наказ від від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2015
. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи. Наказ МОН від 29.05.2015 № 584 так МОН України (наказ від від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2015
Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Наказ МОН від 29.05.2015 № 584 так МОН України (наказ від від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2015
Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Наказ МОН від 29.05.2015 № 584 так МОН України (наказ від від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2015
Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Наказ МОН від 29.05.2015 № 584 так МОН України (наказ від від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2015
Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів. Наказ МОН від 29.05.2015 № 584 так МОН України (наказ від від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2015
Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Наказ МОН від 29.05.2015 № 584 так МОН України (наказ від від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2015
Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Наказ МОН від 29.05.2015 № 584 так МОН України (наказ від від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2015
Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл. Наказ МОН від 29.05.2015 № 584 так МОН України (наказ від від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 2015
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ 2-4 класи
Навчальна програма “Логіка”, автор Митник О.Я. 2-4 класи. так МОН України Лист ІІТЗО від 05.03.2014 № 14.1/12-Г-317 2014

На основі освітньої програми, складено та затверджено навчальний план , що конкретизує організацію освітнього процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 78

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.