РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»
Марганецької міської ради Дніпропетровської області на 2017/2018 навчальнийрік Погоджено на засіданні ради школи (протокол № __ від ____ 2017р.)
Голова ради школи _________ А.В.Булюк
Погоджено на засіданні педагогічної ради (протокол № __ від ____ 2017р.)
Голова педагогічної ради директор школи __________ Н.М. Гавронська

ЗМІСТ

І. Пояснювальна записка ………………………………………………………. 3

ІІ.Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано навчально- виховний процес ……………. …………………………………………………. 3-4

ІІІ.Типові навчальні плани, за якими розроблено робочий навчальний план…4-5

IV. Особливості організації освітнього процесу…………………………………5-7

V . Структура та режим навчального закладу…………………………………….7-9

VІ. Таблиці розподілу навчального часу……………………………………… 10-17

VІІ. Програмне забезпечення інваріантного компоненту……………… …… 18-26

VІІ. Програмне забезпечення варіативного компоненту……………… …… 27-29

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

Навчально-виховний комплекс «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області є навчальним закладом комунальної форми власності.

Тип навчального закладу: навчально - виховне об`єднання загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів та дошкільного навчального закладу.

Адреса: вул. Історична, 22 місто Марганець Дніпропетровська область 53406

Телефон: (05665) 5-81-82

Рік заснування: 1961 рік.

Статут затверджений рішенням виконкому Марганецької міської ради від 26.04.2018 року № 1134-38/VIІ.

Кількість учнів: дошкільний підрозділ - 60 дітей

школа І-ІІІ ст.. – 246 учня

Кількість класів: дошкільний підрозділ – 2 різновікові групи

школа І-ІІІ ст.. – 10 класів

Кількість учителів: дошкільний підрозділ – 3 вихователя

школа І-ІІІ ст.. – 20 учителів

Кількість класів та учнів, що навчаються

Класи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 всього
Кількість учнів 28 31 23 27 28 34 29 19 21 - 17 247

Режим роботи закладу : п’ятиденний робочий тиждень.

Структура навчального закладу включає в себе: дошкільний підрозділ, школи І-ІІІ ступенів: початкова школа (1-4 класи); основна школа (5-9 класи) ; старша школа (11 клас).

Мова навчання: українська.

ІІ Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано навчально- виховний процес

Освітній процес у навчально-виховному комплексі «Марганецька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області у 2018/2019 навчальному році організовано відповідно до таких нормативних документів: Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної середньої освіти, відповідно до Положення про навчально-виховний комплекс, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 12.03.2003 N 306, державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01); санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 №234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за №563/28693; наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел - садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл - інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами); наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та різних форм власності»; листа МОНУкраїни № 1/9-415. 03.07.2018. Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у2018/2019навчальному році; листа Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»; листа Міністерства освіти і науки України від 19.08.2011 №1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»; листа МОН України

№ 1/9-386 від 13.06.2018 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 н.р.».

ІІІ Типові навчальні плани, за якими розроблено

робочий навчальний план

У 2018/2019 навчальному році організація освітнього процесу в дошкільному підрозділі закладу здійснюватиметься за комплексною освітньою програмою розвитку дітей навчальних закладів «Світ дитинства», затвердженою Міністерством освіти і науки України , лист від 26.06.2015р №1/11-8964

Робочий навчальний план для дошкільного підрозділу розроблено:

відповідно наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та різних форм власності» листа МОН України № 1/9-386 від 13.06.2018 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 н.р.»

Навчальний план для шкільного підрозділу розроблено відповідно до таких нормативних документів:

- для 1-го класу складений відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. (Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2018р.)

- для 2-4-х класів – відповідно до таблиці №1 Типової освітньої програми

закладів загальної середньої освіти І ступеня (Наказ МОН України від 20.04.2018р. №407)

- для 5-9-х класів – відповідно до таблиці №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (Наказ МОН України від 20.04.2018р. №405)

- для 11-го класу - відповідно до таблиці №9 Типової освітньої програми

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (Наказ МОН України від 20.04.2018р. №406)

IV Особливості організації освітнього процесу

1.За рахунок годин варіативної частини навчального плану у початковій школі введено:

- «Риторика» (1кл.)- з метою забезпечити формування особистості, яка б володіла знаннями, уміннями, і навичками ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід, зберігала культурно - мовленнєві традиції українського народу.

- «Логіка» (2-4 кл.) – з метою інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх логічного мислення, пам'яті, уяви, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи, отримувати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо. Основне завдання курсу полягає в тому, щоб розширити та поглибити вивчення програмового матеріалу, ознайомити школярів з деякими загальними математичними ідеями, навчити логічно мислити, зацікавити вивченням різних закономірностей та принципами роботи з ними, розвинути нестандартне мислення.

Всього введено:

1 клас – «Риторика»- 1 година на тиждень;

2 клас – «Логіка» – 1 година на тиждень;

3 клас – «Логіка» – 1 година на тиждень;

4 клас – «Логіка» – 1 година на тиждень.

При складанні робочого навчального плану для 5-9 класів за рахунок варіативної складової навчального плану введено курси за вибором (всього: 7 годин):

- «Основи християнської етики» (5-9кл.) – з метою формування особистості учня на принципах християнської моралі.

- «Практикум з правопису української мови» (8-9 кл.) – з метою відновлення й поглиблення, закріплення й розширення, узагальнення й систематизація правописних знань з основних розділів української мови; вироблення практичних умінь і навичок удосконалення власного й чужого усного та писемного мовлення; формування орфографічної і пунктуаційної грамотності, що є основою розвитку комунікативної компетенції особистості школяра.

- «Українознавство» (5-6 кл) - з метою формування національної свідомості майбутніх громадян України, їх світогляду, переконань, ідеалів, любові до українського слова, пісні, обрядів, традицій.

При складанні робочого навчального плану старшої школи за рахунок варіативної складової навчального плану введено курси за вибором (всього: 2 години):

- «Теорія літератури» (11 клас) – з метою формування в учнів читацької культури, літературної компетентності, гуманістичного світогляду, розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості, виховання любові, поваги до традицій українського народу, толерантного ставлення до культурних традицій інших народів

- Практикум з синтаксису української мови (11 клас) – з метою поглиб­лення знань про такі лінгвістичні поняття, факти й закономірності, які забезпечують необхідний для учнів обсяг знань з української мови, ви­роблення в учнів граматичних, правописних умінь і навичок.

Всього введено:

5 клас – «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень;

- «Українознавство»- 1 година на тиждень;

Всього: 2 год.

6клас – «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень;

- «Українознавство»- 1 година на тиждень;

Всього: 2 год.

7 клас - «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень.

Всього: 1 год.

8 клас – «Практикум з правопису української мови» – 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень

Всього: 2 год.

9 клас - «Практикум з правопису української мови» – 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень.

Всього: 2 год.

11 клас – «Теорія літератури» - 1 година на тиждень;

- «Практикум з синтаксису» - 1 година на тиждень.

Всього: 2 год.

2. У 1 класі 2018-2019 навчального року

- освітня галузь "Мовно-літературна» з урахуванням вікових особливостей учнів буде реалізовуватися через предмет "Навчання грамоти";

-освітня галузь «Іншомовна» через предмет "Англійська мова»;

- освітня галузь "Математична" реалізовується через предмет Математика";

-освітні галузі "Природнича, громадянська і історична, соціальна, здоров’язбережувальна" реалізується інтегрованим предметом "Я досліджую світ;

- освітня галузь "Мистецька" реалізується інтегрованим предметом "Мистецтво";

-освітня галузь "Технологічна" реалізується через предмет "Дизайн і технології;

- освітня галузь "Фізкультурна" реалізується окремим предметом "Фізкультура" .

У межах галузі «Мистецтво»:

- у 2-4 класах вивчається окремі курси «Музичне мистецтво» 1година та «Образотворче мистецтво» 1 година

- у 5-7 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво»

- у 8-9 класах вивчається інтегрований курс «Мистецтво».

У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України » (Вступ до історії), у 6-му класі інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

У межах галузі «Математика» в 5–6 класах та 11 класі вивчається курс «Математика», а в 7- 9 класах окремо «Алгебра» та «Геометрія»

3. Предмети інваріантної складової робочого навчального плану , що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом.

4. Враховуючи кадрове та матеріально- технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об`єднання вчителів (протокол від 08.06.2018 №5) обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»: футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика,гімнастика.

5. Поділ класів на групи при вивченні англійської мови у 1,2,5 та 6 класах, інформатики у 5 та 6 класах та захист Вітчизни у 11 класі здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)».

V Структура та режим роботи закладу

Навчальний рік дошкільного підрозділу починається з 3 вересня, закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня 2019 року.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік у ньому розпочинається 3 вересня і закінчується 31 травня. З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня 2019 року, осінні – 5 календарних днів з 29 жовтня по 02 листопада 2018 року, зимові – 10 календарних днів з 31 грудня 2018 по 11 січня 2019 року, весняні – 10 календарних днів з 25 березня по 05 квітня 2019 року. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

У дошкільному підрозділі закладу встановлено 5-денний навчальний тиждень із тривалістю робочого дня 9 годин. Щоденний графік роботи - початок роботи – 7.30, закінчення роботи – 16.30.

Тривалість одного заняття: у середній підгрупі –20 хвилин;

у старшій підгрупі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – 10 хв.

Під час освітнього процесу для дітей організовується навчально-виховна зайнятість різних форм. У залежності від змісту проводяться заняття таких типів: предметні, інтегровані, комплексні, відповідно до дидактичних цілей: на формування нових знань (предметні, навчально-ігрові, навчально-пізнавальні); на закріплення засвоєних знань (інтегровані, комплексні, сюжетно-ігрові); контрольно-оцінні (інтегровані, комплексні, заняття-змагання, вікторини, конкурси, турніри), за способом організації: групові, підгрупові індивідуальні, парні міні-заняття. Рівномірно розподіляються види активності за основними лініями розвитку протягом дня (додаток 1) в залежності від бажань та інтересів дітей. Крім спеціально організованій навчально-виховній зайнятості проводяться: ігри, спостереження, екскурсії, свята, розваги, індивідуальна робота, самостійна діяльність, гурткова робота – тривалість гурткової роботи 15-25 хвилин передбачається залежно від віку дітей, самостійної діяльності: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та ін.

Відповідно до статті 16 Закону України"Про загальну середню освіту"2018/2019 навчальний рік розпочинається Днем знань - 1 вересня та завершується не пізніше 1 липня 2019 року. Урочистості з нагоди Дня знань будуть проведенні 1 вересня, а початок навчальних занять 2018/2019 навчального року – 03.09.2018 року. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 03.09.2018 по 27.12.2018; ІІ семестр - – з 14.01.2019 по 31.05.2019.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні - з 29.10.2018 по 04.11.2018;

зимові -з 28.12. 2018 по 13.01.2019;

весняні - з 25.03.2019 по 31.03.2019.

Для учнів 1-го класу організовуються додаткові тижневі канікули.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій та навчальної практики (згідно інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. №1/9-61):

у 1-4 класах - 3- 6 червня (протягом 4-х днів тривалістю не більше 3-х академічних годин на день);

у 5-8 класах - 3 червня – 14 червня (протягом 10 днів: у 5-6 класах по 3 академічні години на день, у 7-8 класах – по 4 академічні години) ;

Державна підсумкова атестація випускників проводиться у терміни затверджені наказом Міністерства освіти і науки України.

Режим роботинавчального закладу. Дошкільний підрозділ:

Режимні процеси Час роботи
Прийом дітей, огляд дітей, індивідуальне спілкування 7.30 - 8.00
Ранкова гімнастика 8.00 - 8.20
Підготовка до сніданку. Сніданок 8.20 – 8.55
Ігри 8.55 - 9.20
Заняття 9.20 – 11.00
Прогулянка 11.00 - 12.20
Обід 12.20 - 13.00
Сон 13.00 - 15.00
Поступовий підйом, загартувальні процедури, полуденок, заняття 15.00 – 16.00
Прогулянка, повернення додому 16.00 - 16.30

Шкільний підрозділ:

Початок занять о 08.00 год.

Розклад дзвінків на уроки:

1 урок: 08.00 год. – 08.45 год.

2 урок: 08.55 год. – 09.40 год.

3 урок: 10.00 год.– 10.45 год.

4 урок: 11.00 год. – 11.45 год.

5 урок: 11.55 год. – 12.40 год.

6 урок: 12.50 год. – 13.35 год.

7 урок: 13.35 год. – 14.30 год.

8 урок: 14.40 год. – 15.25 год.

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5- дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області Н.М.Гавронська

«Затверджено»

Директор НВК

«Марганецька ЗОШ

І-ІІІ ст.№5- ДНЗ»

________Н.М.Гавронська

Навчальний план для дітей дошкільного віку

навчально- виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

(відповідно листа Міністерства освіти і науки України №1/11 – 16163 від 09.11.2015, наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та різних форм власності»)

Види діяльності за освітніми лініями Кількість занять за віковими підгрупами
друга молодша (від 3 до 4 років) середня (від 4 до 5 років) старша (від 5 до 6 (7) років)
Ознайомлення із соціумом 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, ліплення, аплікація ) 4 5 5
Сенсорний розвиток - - -
Логіко-математичний розвиток (математика, конструювання) 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (розвиток мовлення, грамота, художня література) 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків Англійська мова 1 1 1
Максимальна кількість занять на тиждень 12 13 16
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)3 3,0 4,3 6,7

1 – Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні їх програмових завдань. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок заняття для реалізації кількості таких занять: художньо-продуктивної діяльності в середній та старшій групах, розвитку мовлення в ІІ молодшій групі, інтегрується у вищеназвані заняття в групах раннього віку та І молодшій.

2 – Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

3 – Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

«Затверджено»

Директор НВК

«Марганецька ЗОШ

І-ІІІ ст.№5- ДНЗ»

________Н.М.Гавронська

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

1 КЛАСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2018-2019 н.р. навчально-виховного комплексу«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

(відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2018р.)

Назва освітньої галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 клас
Інваріантна складова
Мовно-літературна Навчання грамоти 7
Іншомовна Англійська мова 2
Математична Математика 4
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична,соціальна,здоров’язбережу-вальна галузі) Я досліджую світ 3 +1
Мистецька Мистецтво 2
Технологічна Дизайн і технології 1
Інформатична - -
Фізкультурна Фізична культура ** 3
Разом 19+3+1
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Разом 23

«Затверджено»

Директор НВК

«Марганецька ЗОШ

І-ІІІ ст.№5- ДНЗ»

________Н.М.Гавронська

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

2-4 КЛАСІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2018-2019 н.р. навчально-виховного комплексу«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

(відповідно до таблиці №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня. Наказ МОН України від 20.04.2018р. №407)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 3 4 Разом
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7 7 7 21
Англійська мова 2 2 2 6
Математика Математика 4 4 4 12
Природознавство Природознавство 2 2 2 6
Суспільствознавство Я у світі - 1 1 2
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 3
Образотворче мистецтво 1 1 1 3
Технології Трудове навчання 1 1 1 3
Інформатика 1 1 1 3
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 3
Фізична культура** 3 3 3 9
Усього 20+3 21+3 21+3 62+9
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Логіка 1 1 1 3
Усього 24 25 25 74

«Затверджено»

Директор НВК

«Марганецька ЗОШ

І-ІІІ ст.№5- ДНЗ»

________Н.М.Гавронська

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

5, 6, 7, 8, 9 КЛАСІВ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

на 2018-2019 н.р. навчально-виховного комплексу«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

(відповідно до таблиці №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня. Наказ МОН України від 20.04.2018р. №405)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9 всього
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2 13.5
Українська література 2 2 2 2 2 10
Англійська мова 3 3 3 3 3 15
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 10
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5 6
Всесвітня історія - 1 1 1 1 4
Основи правознавства - - - - 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - - 3
Образотворче мистецтво 1 1 1 - - 3
Мистецтво - - - 1 1 2
Математика Математика 4 4 - - - 8
Алгебра - - 2 2 2 6
Геометрія - - 2 2 2 6
Природо-знавство Природознавство 2 - - - - 2
Біологія - 2 2 2 2 8
Географія - 2 2 2 1,5 7.5
Фізика - - 2 2 3 7
Хімія - - 1,5 2 2 5.5
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 7
Інформатика 1 1 1 2 2 7
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 5
Фізична культура** 3 3 3 3 3 15
Разом 23,5+3 26,5+3 28+3 28,5+3 30+3 136.5+12
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
Християнська етика 1 1 1 1 1 5
Українознавство 1 1 - - - 2
Практикум з правопису української мови - - - 1 1 2
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28,5 31,5 32 33,5 35 160,5

«Затверджено»

Директор НВК

«Марганецька ЗОШ

І-ІІІ ст.№5- ДНЗ»

________Н.М.Гавронська

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

11 КЛАСУ на 2018-2019 н.р. .

навчально-виховного комплексу«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

(відповідно до таблиці №9 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня.Наказ МОН України від 20.04.2018р. №406)

№ п/п Предмети Кількість годин на тиждень у 11 класі
Української філології профіль
1 Українська мова 4
2 Українська література 4
3 Англійська мова 3
5 Зарубіжна література 3
6 Історія України 1,5
7 Всесвітня історія 1
8 Громадянська освіта: 1
економіка
людина і світ 0,5
9 Художня культура 0,5
10 Математика 3
11 Астрономія 0,5
12 Біологія 1,5
13 Фізика 2
14 Хімія 1
15 Екологія 0,5
16 Технології 1 ЦТПУМ
17 Інформатика 1
18 Фізична культура 2
19 Захист Вітчизни 1,5 ЦТПУМ
Разом 32,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів
Захист Вітчизни (Основи медичних знань) 1.5
Практикум з синтаксису української мови 1
Теорія літератури 1
Разом 36

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАРІАНТНОГО КОМПОНЕНТУ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

№ з\п Назва предмету Клас К-ть годин Науково-методичне забезпечення (програма)
1 Українська мова Математика Я досліджую світ Мистецтво Трудове навчання Фізична культура Англійська мова 1 7 4 3 2 1 3 2 Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 клас Наказ МОН від 21.03.2018 №268
2 Українська мова Літературне читання Математика Природознавство Мистецтво/ Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Трудове навчання Інформатика Основи здоров’я Фізична культура Англійська мова 2-4 4 3 4 2 1 1 1 1 1 3 2 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 1-4 класи (зі змінами)

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5- дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області Н.М.Гавронська

ОСНОВНА ШКОЛА

№ з\п Назва предмету Клас К-сть годин Науково-методичне забезпечення (програма)
1 Українська мова 5 6 7 8 9 3,5 3,5 2,5 2 2 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова 5-9 класи». Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
2 Українська література 5 6 7 8 9 2 2 2 2 2 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література 5- 9 класи». Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
3 Іноземна мова (англійська) 5 6 7 8 9 3 3 3 3 3 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови. 5-9 класи». Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
4 Зарубіжна література 5 6 7 8 9 2 2 2 2 2 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О.М.). Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
5 Історія України 5 6 7 8 9 1 1 1 1,5 1,5 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
6 Всесвітня історія 6 7 8 9 1 1 1 1 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
7 Правознавство 9 1 Навчальна программа з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Ремех Т.О.,Муза О.В.,Євтушенко Р.І.). Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
8 Музичне мистецтво 5 6 7 1 1 1 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи» Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
9 Образотворче мистецтво 5 6 7 1 1 1 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи» Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
10 Мистецтво 8 9 1 1 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи» Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
11 Математика 5 6 4 4 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів),Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
12 Алгебра 7 8 9 2 2 2 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів),Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
13 Геометрія 7 8 9 2 2 2 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів),Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
14 Природознавство 5 2 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство» (колектив авторів). Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
15 Біологія 6 7 8 9 2 2 2 2 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи». (колектив авторів) Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
16 Географія 6 7 8 9 2 2 2 1,5 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
17 Фізика 7 8 9 2 2 3 Фізика.7-9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
18 Хімія 7 8 9 1,5 2 2 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи» (колектив авторів). Наказ МОН від від 07.06.2017 № 804
19 Трудове навчання 5 6 7 8 9 2 2 1 1 1 «Трудове навчання. 5-9 класи». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
20 Інформатика 5 6 7 8 9 1 1 1 2 2 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) (колектив авторів). Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
21 Основи здоров’я 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи» (колектив авторів). Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
22 Фізична культура 5 6 7 8 9 3 3 3 3 3 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи» (колектив авторів). Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5- дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області Н.М.Гавронська

СТАРША ШКОЛА

1 Українська мова 11 4 Українська мова. Профільний рівень (укладачі Мацько Л.І., Семеног О.М. ). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
2 Українська література 11 4 Українська література. 10-11 класи. Профільний рівень . Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
3 Світова література 11 3 Навчальна програма. Зарубіжна література.10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень. Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
4 Іноземна мова (англійська) 11 3 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Іноземна мова (Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
5 Математика 11 3 Навчальні програми з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
6 Історія України 11 1,5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. 10-11 (рівень стандарту/академічний рівень). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
7 Всесвітня історія 11 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Всесвітня історія. 10-11 (рівень стандарту/академічний рівень). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
8 Економіка 11 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Економіка». 11кл Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
9 Людина і світ 11 0.5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Людина і світ». 11кл Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
10 Біологія 11 1.5 Біологія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту,академічний рівень, профільний рівень). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
11 Екологія 11 0,5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.Екологія (рівень стандарту, академічний, профільний). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
12 Фізика 11 2 Фізика. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту,академічний рівень, профільний рівень). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
13 Астрономія 11 0.5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Астрономія (рівень стандарту, академічний, профільний). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
14 Хімія 11 1 Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту,академічний рівень, профільний рівень). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
15 Художня культура 11 0.5 Програма «Художня культура (рівень стандарту)». Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
16 Фізична культура 11 2 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура (рівень стандарту)». Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
17 Інформатика 11 1 Навчальні програми з інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5- дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області Н.М.Гавронська

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

№ з\п Назва курсу Клас К-ть годин Науково-методичне забезпечення (программа)
1 Риторика 1 1 Навчальна програма «Риторика», автор Науменко В.О., Захарійчук М.Д. Лист ІІТЗО від 05.03.2014 № 14.1/12-Г- 317
2 Логіка 2 3 4 1 1 1 Навчальна програма “Логіка”, автор Митник О.Я. 2-4 класи. Лист ІІТЗО від 05.03.2014 № 14.1/12-Г-317

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5- дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області Н.М.Гавронська

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ

ОСНОВНА ШКОЛА

№ з\п Назва курсу Клас К-сть годин Науково-методичнезабезпечення (программа)
1 Практикум з правопису української мови 8 9 1 1 Програма факультативного курсу для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рекомендовано листом Міністерства освіти і науки України від 05.07.06 № 1/11-3715).
2 Основи християнської етики 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Основи християнської етики». Лист МОН від 16.07.2015 № 1/11-10027
3 Українознавство 5 6 1 1 Програма факультативного курсу для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, автор Головай І.А. Лист ІМЗО від 02.11.2015р. № 2.1/12-Г-71

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5- дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області Н.М.Гавронська

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ

СТАРША (ПРОФІЛЬНА) ШКОЛА

№ з\п Назва курсу Клас К-сть годин Науково-методичнезабезпечення (программа)
1 Теорія літератури 11 1 Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. Рекомендовано МОНУ (лист від 10.08.2010 №1/9-538)
2 Практикум з синтаксису української мови 11 1 Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи / За заг. ред. К.В.Таранік-Ткачук. – К. : Грамота, 2011. – 272 с. Лист МОН України від 29.06.2010 № 1.4/18-Г-361

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5- дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області Н.М.Гавронська

ЗМІСТ

І. Пояснювальна записка ………………………………………………………. 3

ІІ.Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано навчально- виховний процес ……………. …………………………………………………. 3-4

ІІІ.Типові навчальні плани, за якими розроблено робочий навчальний план…4-5

IV. Особливості організації навчального процесу………………………………..5-7

V . Структура та режим навчального закладу…………………………………….7-9

VІ. Таблиці розподілу навчального часу……………………………………… 10-16

VІІ. Програмне забезпечення інваріантного компоненту……………… …… 17-26

VІІ. Програмне забезпечення варіативного компоненту……………… …… 27-29

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

Навчально-виховний комплекс «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області є навчальним закладом комунальної форми власності.

Тип навчального закладу: навчально - виховне об`єднання загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів та дошкільного навчального закладу.

Адреса: вул. Історична, 37 місто Марганець Дніпропетровська область 53406

Телефон: (05665) 5-81-82

Рік заснування: 1961 рік.

Статут затверджений рішенням виконкому Марганецької міської ради від 23.02.2017 року № 726-21/VIІ.

Кількість учнів: дошкільний підрозділ - 56 дітей

школа І-ІІІ ст.. – 235 учнів

Кількість класів: дошкільний підрозділ – 2 різновікові групи

школа І-ІІІ ст.. – 10 класів

Кількість учителів: дошкільний підрозділ – 3 вихователя

школа І-ІІІ ст.. – 20 учителів

Кількість класів та учнів, що навчаються

Класи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 всього
Кількість учнів 31 20 25 28 31 21 21 21 20 17 - 235

Режим роботи закладу : п’ятиденний робочий тиждень.

Структура навчального закладу включає в себе: дошкільний підрозділ, школи І-ІІІ ступенів: початкова школа (1-4 класи); основна школа (5-9 класи) ; старша школа (10 клас).

Мова навчання: українська.

ІІ Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано навчально- виховний процес

Навчально-виховний процес у навчально-виховному комплексі «Марганецька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області у 2017/2018 навчальному році організовано відповідно до таких нормативних документів: закони України «Про загальну середню освіту» (зізмінами); «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної середньої освіти, відповідно до Положення про навчально-виховний комплекс, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 12.03.2003 N 306, державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01); санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 №234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за №563/28693; наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел - садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл - інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами); наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та різних форм власності»; листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9 – 315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»; листа Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»; листа Міністерства освіти і науки України від 19.08.2011 №1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»; листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»; наказу відділу освіти від 15.06.2017 № 198 «Про формування робочих навчальних планів на 2017/2018 навчальний рік та встановлення структури 2017/2018 навчального року»

ІІІ Типові навчальні плани, за якими розроблено

робочий навчальний план

У 2017/2018 навчальному році організація навчально-виховного процесу в дошкільному підрозділі закладу здійснюватиметься за програмою розвитку дітей дошкільного віку «Світ дитинства» відповідно до листа МОН України від 26.06.2015р. № 1/11-8964

Робочий навчальний план для дошкільного підрозділу розроблено:

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та різних форм власності» та листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»;

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9 – 315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» розроблено навчальний план для шкільного підрозділу:

- для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011№ 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460(додаток №2), із змінами згідно з наказом МОН України від 11.07.2017 № 1015;

- для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012№ 409(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014№ 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, із змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 (додаток №12), із змінами згідно з наказом МОН України від 11.07.2017 № 1015;

- для 10-го класу - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2014 року № 657 (додаток №9 ), із змінами згідно з наказом МОН України від 11.07.2017 № 1015.

IV Особливості організації навчального процесу

1. За рахунок годин варіативної частини навчального плану у початковій школі введено:

- «Образотворче мистецтво» (1-4 кл.) –з метою розвитку у дітей високих естетичних ідеалів на основі особистісно-ціннісного ставлення до реального світу та творів мистецтва, здатного до сприймання, розуміння і створення художніх образів, формування потреб і здібностей до творчої самореалізації у процесі художнього осмислення світу.

Всього введено:

1 клас – «Образотворче мистецтво» – 1 година на тиждень;

2 клас – «Образотворче мистецтво» – 1 година на тиждень;

3 клас – «Образотворче мистецтво» – 1 година на тиждень;

4 клас – «Образотворче мистецтво» – 1 година на тиждень.

2. За рахунок годин варіативної частини навчального плану у старшій школі введено:

10 клас- «Захист Вітчизни» (мед.підготовка для групи дівчат)- 1,5 години на тиждень.

При складанні робочого навчального плану для 5-9 класів за рахунок варіативної складової навчального плану введено курси за вибором (всього: 11 годин):

- «Основи християнської етики» (5-8кл.) – з метою формування особистості учня на принципах християнської моралі.

- «Я – моє здоров’я – моє життя» (5 кл.) - з метою підвищення поінформованості й розширення знань молодших підлітків про здоров’я, здоровий спосіб життя, формування у них відповідних цінностей і життєвоважливих переконань, напрацювання необхідних практичних навичок відповідальної безпечної поведінки стосовно свого життя і здоров’я, а також життя і здоров’я оточення.

- «Аранжування особистості» (6,7 клас) – з метою розвитку особистості підлітка, формування, корекції не адаптивних соціальних і особових установок.

- «Самопізнання та соціалізація підлітка» (8,9 клас) з метою соціалізації дітей, які зазнають труднощів у перехідному віці; формування впевненості у собі; навчання способів реагування в різних життєвих ситуаціях; активізує процес самопізнання і саморозкриття підлітків; розширить знання неповнолітніх у області права; розвиватиме навички спілкування з оточуючими людьми.

- «Практикум з правопису української мови» (8-9 кл.) – з метою відновлення й поглиблення, закріплення й розширення, узагальнення й систематизація правописних знань з основних розділів української мови; вироблення практичних умінь і навичок удосконалення власного й чужого усного та писемного мовлення; формування орфографічної і пунктуаційної грамотності, що є основою розвитку комунікативної компетенції особистості школяра.

При складанні робочого навчального плану старшої школи за рахунок варіативної складової навчального плану введено курси за вибором (всього: 2 години):

- «Теорія літератури» (10 клас) – з метою формування в учнів читацької культури, літературної компетентності, гуманістичного світогляду, розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості, виховання любові, поваги до традицій українського народу, толерантного ставлення до культурних традицій інших народів

- Практикум з синтаксису української мови (10 клас) – з метою поглиб­лення знань про такі лінгвістичні поняття, факти й закономірності, які забезпечують необхідний для учнів обсяг знань з української мови, ви­роблення в учнів граматичних, правописних умінь і навичок.

Всього введено:

5 клас – «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень;

- «Я – моє здоров’я – моє життя» - 1 година на тиждень.

Всього: 2 год.

6 клас – «Аранжування особистості» - 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень.

Всього: 2 год.

7 клас – «Аранжування особистості» - 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень.

Всього: 2 год.

8 клас – «Самопізнання та соціалізація підлітка» - 1 година на тиждень;

- «Практикум з правопису української мови» – 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень

Всього: 3 год.

9 клас - «Практикум з правопису української мови» – 1 година на тиждень;

- «Основи християнської етики» - 1 година на тиждень

- «Самопізнання та соціалізація підлітка» - 1година на тиждень.

Всього: 3 год.

10 клас – «Теорія літератури» - 1 година на тиждень;

- «Синтаксис» - 1 година на тиждень.

Всього: 2 год.

2. У межах галузі «Мистецтво» у 1-4 класах вивчається курс «Музичне мистецтво» 1година та за рахунок варіативної частини «Образотворче мистецтво» 1 година

У 5-7 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво»

У 8-9 класах вивчається інтегрований курс «Мистецтво».У 10 класі вивчається художня культура.

У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України » (Вступ до історії), у 6-му класі інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

У межах галузі «Математика» в 5–6 класах та 10 клас вивчається курс «Математика», а в 7- 9 класах окремо «Алгебра» та «Геометрія»

3. Предмети інваріантної складової робочого навчального плану , що не мають цілої кількості годин (Українська мова 5,6,7 класи по 3.5 години, історія України 8 та 9 класи по 1.5 години, географія 9 клас 1.5години, географія 10 клас 1.5 години, біологія 10 клас 1.5 години, художня культура10 клас 0.5 годин),

будуть викладатися протягом навчального року за розкладом.

4. Враховуючи кадрове та матеріально- технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об`єднання вчителів (протокол від 29.08.2017р № 5) обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»: футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика,гімнастика.

5. Поділ класів на групи при вивченні англійської мови у 1,4 та 5 класах, інформатики у 4 та 5 класах та захист Вітчизни у 10 класі здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)»

V Структура та режим роботи закладу

Навчальний рік дошкільного підрозділу починається з 1 вересня, закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня 2018 року.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня 2018 року, осінні – 5 календарних днів з 30 жовтня по 05 листопада 2017 року, зимові – 10 календарних днів з 28 грудня 2017 по 6 січня 2018 року, весняні – 10 календарних днів з 21 березня по 30 березня 2018 року. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

У дошкільному підрозділі закладу встановлено 5-денний навчальний тиждень із тривалістю робочого дня 9 годин. Щоденний графік роботи - початок роботи – 7.30, закінчення роботи – 16.30.

Тривалість одного заняття:

у середній підгрупі –20 хвилин;

у старшій підгрупі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – 10 хв.

Під час освітнього процесу для дітей організовується навчально-виховна зайнятість різних форм. У залежності від змісту проводяться заняття таких типів: предметні, інтегровані, комплексні, відповідно до дидактичних цілей: на формування нових знань (предметні, навчально-ігрові, навчально-пізнавальні); на закріплення засвоєних знань (інтегровані, комплексні, сюжетно-ігрові); контрольно-оцінні (інтегровані, комплексні, заняття-змагання, вікторини, конкурси, турніри), за способом організації: групові, підгрупові індивідуальні, парні міні-заняття. Рівномірно розподіляються види активності за основними лініями розвитку протягом дня (додаток 1) в залежності від бажань та інтересів дітей. Крім спеціально організованій навчально-виховній зайнятості проводяться: ігри, спостереження, екскурсії, свята, розваги, індивідуальна робота, самостійна діяльність, гурткова робота – тривалість гурткової роботи 15-25 хвилин передбачається залежно від віку дітей, самостійної діяльності: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та ін. Відповідно до статті 16 Закону України"Про загальну середню освіту"2017/2018 навчальний рік розпочинається Днем знань - 1 вересня та завершується не пізніше 1 липня 2018 року.

Навчальні заняття шкільного підрозділу організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 01.09.2017 по 29.12.2017;ІІ семестр - – з 15.01.2018 по 31.05.2018.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні - з 30.10.2017 по 05.11.2017;

зимові -з 30.12. 2017 по 12.01.2018;

весняні - з 26.03.2018 по 02.04.2018.

Для учнів 1-го класу організовуються додаткові тижневі канікули.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій та навчальної практики (згідно інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. №1/9-61):

у 1-4 класах - 1- 6 червня (протягом 4-х днів тривалістю не більше 3-х академічних годин на день);

у 5-8 класах - 1 червня - 14червня (протягом 10 днів: у 5-6 класах по 3 академічні години на день, у 7-8 класах – по 4 академічні години) ;

у 10 класі - 1 червня - 14червня (протягом 10 днів по 5 академічні години)

Державна підсумкова атестація випускників проводиться у терміни затверджені наказом Міністерства освіти і науки України.

Режим роботинавчального закладу.

Дошкільний підрозділ:

Режимні процеси Час роботи
Прийом дітей, огляд дітей, індивідуальне спілкування 7.30 - 8.00
Ранкова гімнастика 8.00 - 8.20
Підготовка до сніданку. Сніданок 8.20 – 8.55
Ігри 8.55 - 9.20
Заняття 9.20 – 11.00
Прогулянка 11.00 - 12.20
Обід 12.20 - 13.00
Сон 13.00 - 15.00
Поступовий підйом, загартувальні процедури, полуденок, заняття 15.00 – 16.00
Прогулянка, повернення додому 16.00 - 16.30

Шкільний підрозділ:

Початок занять о 08.00 год.

Розклад дзвінків на уроки:

1 урок: 08.00 год. – 08.45 год.

2 урок: 08.55 год. – 09.40 год.

3 урок: 10.00 год.– 10.45 год.

4 урок: 11.00 год. – 11.45 год.

5 урок: 11.55 год. – 12.40 год.

6 урок: 12.50 год. – 13.35 год.

7 урок: 13.35 год. – 14.30 год.

8 урок: 14.40 год. – 15.25 год.

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Н.М.Гавронська

«Затверджено»

Начальник відділу освіти

Марганецької міської ради

_________ В.В.Кострикіна

Навчальний план для дітей дошкільного віку

навчально- виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

(відповідно листа Міністерства освіти і науки України №1/11 – 16163 від 09.11.2015, наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та різних форм власності»)

Види діяльності за освітніми лініями
друга молодша (від 3 до 4 років) старша (від 5 до 6 (7) років)
Ознайомлення із соціумом 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, ліплення, аплікація ) 4 5
Сенсорний розвиток - -
Логіко-математичний розвиток (математика, конструювання) 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (розвиток мовлення, грамота, художня література) 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток2 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 11 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків Англійська мова 1 1
Максимальна кількість занять на тиждень 12 16
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)3 3,0 6,7

1 – Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури. Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні програмові завдання. 1 заняття на тиждень із художньої літератури проводиться за рахунок заняття для реалізації кількості таких занять: художньо-продуктивної діяльності в середній та старшій групах, розвитку мовлення в ІІ молодшій групі, інтегрується у вищеназвані заняття в групах раннього віку та І молодшій.

2 – Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

3 – Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Н.М.Гавронська

«Затверджено»

Начальник відділу освіти

Марганецької міської ради

_________ В.В.Кострикіна

Навчальний план для 1-4 класів

навчально-виховного комплексу«Марганецька загальноосвітня

школа І-ІІІступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

(додаток №2 Наказ МОН молодь спорту України від 10.06.2011р. №572, із змінами згідно наказу МОН України від 16.04.2014 р. №460 )

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4 разом
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7 7 7 7 28
Російська мова 2 2 2 2 8
Англійська мова 1 2 2 2 7
Математика Математика 4 4 4 4 16
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 8
Суспільствознавство Я у світі - - 1 1 2
Мистецтво Музичне мистецтво образотворче мистецтво 1+1 1+1 1+1 1+1 8
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 4
Інформатика - 1 1 1 3
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 4
Фізична культура ** 3 3 3 3 12
Разом 19+3+1 21+3+1 22+3+1 22+3+1 88+12
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять - - - - -
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23 23 88
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26 100

ДИРЕКТОР Н.М.ГАВРОНСЬКА

«Затверджено»

Начальник відділу освіти

Марганецької міської ради

_________ В.В.Кострикіна

Навчальний план для 5-9 класів

навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа

І-ІІІступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

(додаток № 12 Наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012р. №409 в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р. №664, зі змінами, згідно з наказом МОН України від 12.12.2014р. №1465, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Англійська мова 3 2 2 2 2
Російська мова 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство ІсторіяУкраїни 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1.5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3 29,5+3 31+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
«Я – моє здоров’я – моє життя» 1 - - - -
Основи християнської етики 1 1 1 1 1
Аранжування особистості 1 1
Самопізнання та соціалізація підлітка 1 1
Практикум з правопису української мови - - - 1 1
Всього: 2 2 2 3 3
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 34
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5 32,5 34 35,5 37

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Н.М.Гавронська

«Затверджено»

Начальник відділу освіти

Марганецької міської ради

_________ В.В.Кострикіна

Навчальний план для 10 класу

навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

(додаток № 9 Наказ МОН України від 27.08.2010 № 834, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2014 року № 657)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Філологічний напрям Української філології профіль
10 Примітка
Інваріантна складова
Українська мова 4
Українська література 4
Іноземна мова (англійська) 3
Світова література 3
Історія України 1
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта: правознавство 1
Художня культура 0,5
Математика 3
Біологія 1,5
Географія 1,5
Фізика 2
Хімія 1
Екологія -
Технології 1 ЦТПУМ
Інформатика 1
Фізична культура 2
Захист Вітчизни 1.5
Мед.підготовка 1.5
Разом 32
Основи теорії літератури 1
Практикум з синтаксису української мови 1
Всього 2
Разом 35,5
Гранично допустиме навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 35,5

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Н.М.Гавронська

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАРІАНТНОГО КОМПОНЕНТУ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

№ з\п Назва предмету Клас К-ть годин Науково-методичне забезпечення (програма)
1 Українська мова Математика Природознавство Мистецтво/ Музичне мистецтво Трудове навчання Основи здоров’я Фізична культура Російська мова Англійська мова 1 7 4 2 1 1 1 3 2 1 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 1-4 класи (зі змінами) . Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 Російська мова . Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. Наказ МОН молодь спорту від 12.09.2011 № 1050 Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи (зі змінами) . Наказ МОН від 05.08.2016 № 948
2 Українська мова Математика Природознавство Мистецтво/ Музичне мистецтво Трудове навчання Інформатика Основи здоров’я Фізична культура Російськамова Англійська мова 2 7 4 2 1 1 1 1 3 2 2 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 1-4 класи (зі змінами) . Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 Російська мова. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. Наказ МОН молодь спорту від 12.09.2011 № 1050 Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи (зі змінами) . Наказ МОН від 05.08.2016 № 948
3 Українськамова Математика Природознавство Я у світі Мистецтво/ Музичнемистецтво Трудовенавчання Інформатика Основиздоров’я Фізична культура Російськамова Англійська мова 3 7 4 2 1 1 1 1 1 3 2 2 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 1-4 класи (зі змінами) . Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 Російська мова . Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. Наказ МОН молодь спорту від 12.09.2011 № 1050 Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи (зі змінами) . Наказ МОН від 05.08.2016 № 948
4 Українська мова Математика Природознавство Я у світі Мистецтво/ Музичне мистецтво Трудове навчання Інформатика Основи здоров’я Фізична культура Російська мова Англійська мова 4 7 4 2 1 1 1 1 1 3 2 2 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 1-4 класи (зі змінами) . Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 Російська мова . Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. Наказ МОН молодь спорту від 12.09.2011 № 1050 Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи (зі змінами) . Наказ МОН від 05.08.2016 № 948

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5 - дошкільний навчальний заклад» Н.М.Гавронська

ОСНОВНА ШКОЛА

№ з\п Назва предмету Клас К-сть годин Науково-методичне забезпечення (програма)
1 Українська мова 5 6 7 8 9 3,5 3,5 2,5 2 2 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова 5-9 класи». Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
2 Українська література 5 6 7 8 9 2 2 2 2 2 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література 5- 9 класи». Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
3 Іноземна мова (англійська) 5 6 7 8 9 3 2 2 2 2 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови. 5-9 класи». Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
4 Російська мова 5 6 7 8 9 2 2 2 2 2 Навчальна програма «Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» (укладачі: Баландіна Н. Ф., Синиця І. А., Фролова Т. Я., Бойченко Л. А., Кошкіна Ж. О.). Наказ МОН від 29.05.2015 № 585
5 Зарубіжна література 5 6 7 8 9 2 2 2 2 2 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О.М.). Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
6 Історія України 5 6 7 8 9 1 1 1 1,5 1,5 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
7 Всесвітня історія 6 7 8 9 1 1 1 1 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
8 Правознавство 9 1 Навчальна программа з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Ремех Т.О.,Муза О.В.,Євтушенко Р.І.). Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
9 Музичне мистецтво 5 6 7 1 1 1 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи» Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
10 Образотворче мистецтво 5 6 7 1 1 1 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи» Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
10 Мистецтво 8 9 1 1 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи» Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
11 Математика 5 6 4 4 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів),Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
12 Алгебра 7 8 9 2 2 2 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів),Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
13 Геометрія 7 8 9 2 2 2 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів),Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
14 Природознавство 5 2 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство» (колектив авторів). Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
15 Біологія 6 7 8 9 2 2 2 2 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи». (колектив авторів) Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
16 Географія 6 7 8 9 2 2 2 1,5 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія.Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
17 Фізика 7 8 9 2 2 3 Фізика.7-9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
18 Хімія 7 8 9 1,5 2 2 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи» (колектив авторів). Наказ МОН від від 07.06.2017 № 804.
19 Трудове навчання 5 6 7 8 9 2 2 1 1 1 «Трудове навчання. 5-9 класи». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН від 07.06.2017 № 804.
20 Інформатика Інформатика 5 6 7 8 9 1 1 1 2 2 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) (колектив авторів). Наказ МОН від 07.06.2017 № 804. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (колектив авторів).Наказ МОН від 29.05.2015 № 585
21 Основи здоров’я 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи» (колектив авторів). Наказ МОН від 07.06.2017 № 804
22 Фізична культура 5 6 7 8 9 3 3 3 3 3 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи» (колектив авторів). Наказ МОН від 06.06.2012 № 664

СТАРША ШКОЛА

1 Українська мова 10 4 Українська мова. Профільний рівень (укладачі Мацько Л.І., Семеног О.М. ). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
2 Українська література 10 4 Українська література. 10-11 класи. Профільний рівень (укл. Жулинський М.Г., Семенюк Г.Ф. – керівники авторського колективу; Мовчан Р.В., Левчик Н.В., Бондар М.П., Камінчук О.А., Цимбалюк В.І., за заг. ред. Мовчан Р.В.). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
3 Світова література 10 3 Навчальна програма.Зарубіжна література.10-11 класи. Рівень стандарту.Профільний рівень. Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
4 Іноземна мова (англійська) 10 3 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Іноземна мова (Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
5 Математика 10 3 Навчальні програми з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
6 Історія України 10 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. 10-11 (рівень стандарту/академічний рівень). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
7 Всесвітня історія 10 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Всесвітня історія. 10-11 (рівень стандарту/академічний рівень). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
8 Правознавство 10 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Правознавство. 10–11 (рівень стандарту, академічний рівень)» (авт. Палійчук Н.Й., Котюк І.І.). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
9 Біологія 10 1.5 Біологія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту,академічний рівень, профільний рівень). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
10 Географія 10 1,5 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка (рівень стандарту, академічний, профільний). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
11 Фізика 10 2 Фізика. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту,академічний рівень, профільний рівень). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826
12 Хімія 10 1 Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту,академічний рівень, профільний рівень). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826 . Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
13 Художня культура 10 0.5 Програма «Художня культура (рівень стандарту)» (авт. Масол Л.М., Миропольська Н.Є.). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
14 Фізична культура 10 2 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура (рівень стандарту)» (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Лист МОН від 31.08.2010 № 1/11-8297
15 Інформатика 10 1 Навчальні програми з інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826,

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5 - дошкільний навчальний заклад» Н.М.Гавронська

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

№ з\п Назва курсу Клас К-ть годин Науково-методичнезабезпечення (программа)
1 Образотворче мистецтво 1 2 3 4 1 1 1 1 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання 1-4 клас, затверджена Міністерством освіти і науки , молоді та спорту України (наказ Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 року №1050)

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5 - дошкільний навчальний заклад» Н.М.Гавронська

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ

ОСНОВНА ШКОЛА

№ з\п Назва курсу Клас К-сть годин Науково-методичнезабезпечення (программа)
1 Я – моє здоров’я – моє життя 5 1 Навчальна програма факультативного курсу «Я–моє здоров'я–моє життя» для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Лещук Н.О.). Лист МОН від 20.07.2012 № 1/11-12028
2 Аранжування особистості 6 7 1 1 Програма факультативного курсу з психології для учнів 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Автор А.В.Суворова .Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Київ: 2013 (додаток 2 до листа МОН України від 06.06.2013 №1/9-413)
3 Самопізнання та соціалізація підлітка 8 9 1 1 Програма факультативного курсу з психології для учнів 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Автор В.Ю.Петрище. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Київ: 2013 (додаток 2 до листа МОН України від 06.06.2013 №1/9-413)
4 Практикум з правопису української мови 8 9 1 1 Програма факультативного курсу для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рекомендовано листом Міністерства освіти і науки України від 05.07.06 № 1/11-3715).
5 Основи християнської етики 5 6 7 8 1 1 1 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Основи християнської етики». Лист МОН від 16.07.2015 № 1/11-10027

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5 - дошкільний навчальний заклад» Н.М.Гавронська

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ

СТАРША (ПРОФІЛЬНА) ШКОЛА

№ з\п Назва курсу Клас К-сть годин Науково-методичнезабезпечення (программа)
1 Теорія літератури 10 1 Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. Рекомендовано МОНУ (лист від 10.08.2010 №1/9-538)
2 Практикум з синтаксису української мови 10 1 Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи / За заг. ред. К.В.Таранік-Ткачук. – К. : Грамота, 2011. – 272 с. Лист МОН України від 29.06.2010 № 1.4/18-Г-361

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5 - дошкільний навчальний заклад» Н.М.Гавронська

Кiлькiсть переглядiв: 288

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.