Випускні іспити: як подолати стрес

Інформація про екзаменаційний період

Складання іспитів — це відповідальний період будь-якої людини, адже саме від його результатів залежить майбутнє.

Пропоную розглянути кілька екзаменаційних періодів, типові проблеми і можливі шляхи подолання труднощів, що виникають у дітей. Ефективність цієї роботи багато в чому зумовлена консолідованими зусиллями педагогів та батьків дітей.

На успіх складання іспитів впливають три фактори:

1. Пізнавальний (інтелектуальний)— рівень знань;

2. Мотиваційний — націленість дитини на виконання учбових завдань і можливих труднощів);

3. Емоційний — здатність дитини витримати важкий екзаменаційний «марафон».

Безумовно, рівень знань є запорукою успішного складання іспитів. Батькам необхідно попіклуватися, перед усім, про те, щоб старшокласник мав можливість займатися додатково з тих дисциплін, за якими знання гірші.

Для цього потрібно підтримувати постійний зв’язок з учителями-предметниками, а також з класним керівником. Саме педагог може дати кваліфіковану і корисну пораду, а при необхідності допомогти покращити знання.

Батьки також можуть звернутися до репетитора, тобто до фахівця з іншого учбового закладу. Зараз це поширена практика. Якщо ви вирішили, що старшокласник буде поступати до конкретного ВНЗ, то необхідно дізнатись, чи є там підготовчі курси. Якщо є, то буде доцільним записати на їх відвідування дитину. Це дозволить з урахуванням специфіки більш глибоко вивчити ті чи інші дисципліни і, як наслідок, підвищити рівень підготовки.

Мотивація — це необхідна умова успіху. Батькам школярів важливо сформувати у дитини мотив до складання іспитів, тобто показати перспективу. Парадоксальний факт, але те, що може бути вагомим ресурсом, як правило, з вини батьків виявляється великим мінусом. В основі негативного, «несерйозного» ставлення школярів до складання іспитів може бути покладена батьківська установка, яка пов’язана з можливістю вступу до ВНЗ на контрактне навчання, тобто на платній основі. Хочеться застерегти батьків від такого підходу, адже у будь-якої медалі є зворотний бік.

По-перше, у дитини закріплюється інфантильність, а не здатність приймати самостійне рішення.

По-друге, закріплюється пасивність. Усвідомлення того, що для отримання студентського квитка можна не напружувати мозок, саме по собі розбещує підлітка.

Така позиція неприйнятна, адже сприяє формуванню відповідного емоційного фону, підриває віру дитини в успіх і власні сили, можливості.

Якщо вже мова зайшла про емоційний компонент, то потрібно охарактеризувати його проблематику.

Правила проведення державної підсумкової атестації

Наказ МОН № 940 від 16.09.15 року «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році»

Державна підсумкова атестація (далі – атестація) учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року№ 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 лютого 2015 року за № 157/26602.

Атестація проводиться уписьмовій форміз навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів.

Завдання для проведення атестації укладають вчителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.

Бали за атестацію в основній та старшій школі виставляються у класному журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з написом "Річна".

Результати атестації виставляються у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту у графі "державна підсумкова атестація" та враховуються при визначенні середнього балу атестата.

Атестація в основній школі

Українська мова

Проходження атестації з української мови є обов’язковим.

Ефективною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів є контрольний текстовий диктант. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, належним чином оформляти роботу. Перевірка здійснюється фронтально за звичною методикою.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.

За обсягом тексти диктантів повинні містити 160 – 170 слів.

Визначаючи кількість слів у диктанті, враховують як самостійні, так і службові частини мови.

Нормативи оцінювання диктанту

Бали Кількість помилок Бали Кількість помилок
1 15-16 і більше 7 4
2 13-14 8 3
3 11-12 9 1+1(негруба)
4 9-10 10 1
5 7-8 11 1(негруба)
6 5-6 12 -

Математика

Для проведення атестації з математики вчитель готує не менше 10 варіантів контрольних робіт (якщо кількість учнів у класі менша 10, то по одному варіанту на кожного з них). Пропонується розділити завдання на три частини.

Перша частина– 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання рекомендується подати 4-5 варіантів відповіді. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в роботі відмічена тільки одна літера, якою позначено правильну відповідь. При цьому учень (учениця) не повинен (-на) аргументувати свій вибір.

Друга частинаатестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо записана правильна відповідь (наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Третя частинаатестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень (учениця) навів (навела) розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язку та надав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини вчитель оцінює відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань з якими учні повинні бути завчасно ознайомлені.

Завдання третьої та четвертої частин атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного навчального закладу.

Атестація з математики проводиться упродовж135хв. (2 год. 15 хв.)

Географія

Для проведення атестації вчитель готує не менше 10 варіантів. Кожен варіант має тестові завдання різних типів і рівнів складності, зокрема: завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати із джерелами інформації; завдання на визначення відповідності передбачають вибір взаємопов’язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв’язків; завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними, використовують для перевірки здатності виявляти характерні ознаки окремих об’єктів і явищ, перелік окремих об’єктів, процесів, явищ тощо; завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання і забезпечать можливість перевірки вміння учнів висловлювати власні думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, описувати географічні процеси і явища, робити висновки, застосовувати знання і вміння у новій ситуації; порівнювати географічні об’єкти і явища; пояснювати розвиток і просторове поширення географічних процесів і явищ на основі виділення їх істотних ознак; встановлювати риси подібності та відмінності, переваг та недоліків природних та економічних умов; уміння застосовувати наявні знання і уміння для вирішення запропонованого завдання, одне з завдань передбачає для отримання правильної відповіді виконання певних математичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей; одне з завдань необхідно передбачити для учнів, які навчаються за програмою поглибленого вивчення предмета.

Також необхідно розробити одне завдання на контурній карті, що передбачає нанесення на карту інформації відповідно завдання та розробку легенди карти. Це завдання даватиме змогу визначити картографічну грамотність та знання особливостей просторового розміщення об’єктів і явищ. Під час виконання завдання учням потрібно розробити легенду карти за всіма правилами і картографічними вимогами, а потім виконати завдання на контурній карті. В окремих випадках, якщо легенда карти виявиться заскладною, можна скористатись чернеткою. Виконуючи завдання на контурній карті, всі позначення і записи здійснюються тією ж ручкою, що й інші завдання.

Виконання атестаційної роботи не передбачає користування атласами та іншими джерелами картографічних знань.

На виконання атестаційної роботи відводиться 90 хвилин.

Рекомендації стосовно надання дітям допомоги в період готування

до складання іспитів

Правила організації життя дитини

в передекзаменаційний та екзаменаційний період

Передекзаменаційний та екзаменаційний період — це час, коли школярі відчувають велике психоемоційне навантаження. Це час тривожного очікування, інтенсивної підготовки та складання іспитів.

Підлітки переживають стрес, а стрес, за визначенням Ганса Сельє, канадського вченого, — «це те, що призводить до захворювання та швидкого старіння організму». Батьки мають підтримувати психічне та емоційне здоров’я своєї дитини.

Педагогічний практикум для батьків

Класний керівник разом з батьками обговорює результати анкетування та тестування учнів.

Пам’ятка для батьків

- Контролюйте чітке дотримання дитиною денного розпорядку. Це відобразиться на її працездатності. Сон має тривати не менше 8 годин на добу. Вкладатися спати дитина повинна в один і той самий час.

- Підтримуйте режим харчування дитини. Контролюйте режим праці та відпочинку. Це означає, що після уроків дитина має відпочити протягом години. Під час виконання домашніх завдань вона повинна виконувати їх за порядком ускладнення.

- Перепочити дитина може, перемикнувшись з розумової діяльності на діяльність, пов’язану з фізичним навантаженням. Буде краще, якщо ви всією родиною поїдете в ліс або на річку. Цим ви зможете відволікти дитину від проблем.

Кiлькiсть переглядiв: 108

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.