/Files/images/1 вересня/img20180926_12320981.jpg

Загальні положення освітньої програми І ступеня

Освітня програма загальної середньої освіти І ступеня для 1-х класів розроблена відповідно до програми під керівництвом О.Я. Савченко відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року, Державного стандарту початкової освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України 21.02.2018 року, та наказу МОН України «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» від 21.03.2018 року № 268.

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Ключові компетентності

Зміст програм має потенціал для формування у учнів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою;

2) здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

3) математична компетентність;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

5) інноваційність;

6) екологічна компетентність;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність;

8) навчання впродовж життя;

9) громадянські та соціальні компетентності;

10) культурна компетентність;

11) підприємливість та фінансова грамотність;

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Загальний обсягнавчального навантаження та орієнтовна тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів складає 805 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані на 2018/2019 навчальний рік , який складено згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 р. №268 « Про затвердження освітніх навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» типова освітня програма Савченко О.Я .

За типовою освітньою програмою Савченко О.Я.

-освітня галузь "Мовно-літературна» з урахуванням вікових особливостей учнів буде реалізовуватися через предмет "Навчання грамоти"( 245 годин/навчальний рік.);

-освітня галузь «Іншомовна» через предмет "Англійська мова"( 70 годин/навчальний рік.);

- освітня галузь "Математична" реалізовується через предмет Математика" ( 140 год.);

-освітні галузі "Природнича, громадянська і історична, соціальна, здоров’язбережувальна" реалізується інтегрованим предметом "Я досліджую світ ( 105 год.);

- освітня галузь "Мистецька" реалізується інтегрованим предметом "Мистецтво" ( 70 год.);

-освітня галузь "Технологічна" реалізується через предмет "Трудове навчання" ( 35 год.);

- освітня галузь "Фізкультурна" реалізується окремим предметом "Фізкультура" ( 105 год.).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову ( програма Савченко О.Я.), буде використаний на додаткові години на вивчення предмету « Я досліджую світ».

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчителі визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються на суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання.

Навчальні досягнення учнів 1-х класів підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Перелік освітніх галузей.

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мовно-літературна

Іншомовна

Математична

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Мистецька

Технологічна

Інформатична

Фізкультурна

Основні форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

І Кадрове забезпечення освітньої діяльності

№ п/п Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найменування посади Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтверджен-ня) Педагогічний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)
1 Початкові класи Цехмістро Олена Миколаївна Учитель початкових класів Криворізький педагогічний інститут, 1990, «Педагогіка та методика початкового навчання»,учитель початкових класів Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»та педагогічному званню «вчитель-методист», 2014 35р Свідоцтво про підвищення кваліфікації в КВНЗ «ДОІППО» на курсах «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ», 2017, СПК №ДН 24983906/148
2 Група продовженого дня Дякун Анна Андріївна Вихователь групи продовже-ного дня Студентка ІУ курсу Нікопольського педагогічного училища Криворізького педагогічного університету - - -

ІІ Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

1.Відомості про інформаційне забезпечення

№ з/п Найменування виду інформаційного забезпечення Наявність (так/ні) Площа (кв. метрів) Кількість місць Обсяг бібліотечного фонду
Кількість книг, брошур, журналів (примірників) Прим.
1. Бібліотека так 50 7926
в тому числі:
словників, всього 243
з них: перекладних з англійської мови 32
перекладних з німецької мови 22
тлумачних 66
орфографічних 75
іншомовних слів (українською мовою) 48
підручників, всього 5075
з них: - 1-4 класів 1378
- 5-9 класів 3284
- 10-11(12) класів 413
2. Книгосховище - -
3. Зал для видачі літератури суміщений з читальним залом так 20 12
4. Електронна бібліотека -
5. Інтернет так

ІІІ Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

1.Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

Адреса приміщення Найменування власника майна Площа (кв. метрів) Найменування та реквізити документа про право власності або користування Документ про право користування (договір оренди) Інформація про наявність документів про відповідність
строк дії договору оренди (з __по ____) наявність державної реєстрації наявність нотаріального посвідчення санітарним нормам вимогам правил пожежної безпеки нормам з охорони праці
53406, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Історична, 22 Марганецька міська рада 1749 Рішення виконавчого комітету Марганецької міської ради №49/4 від 18.02.2004р «Про перереєстрацію найменування загальноосвітньої середньої школи №5 в комунальний заклад освіти загальноосвітня середня школа №5» Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 25.12.2007 № 116-24/У Акти готовності навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 –дошкільний навчальний заклад» від 14серпня 2018р Акт головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Марганецький міський відділ складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного, техногенної безпеки та пожежної безпеки від 02.05.2018 №13 Інформація щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльно-сті комунального закладу освіти «Навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад»» Марганецької міської ради Дніпропетровської області» 2018 р

2.Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) Кількість приміщень (одиниць) Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики
необхідно фактично необхідно фактично
Класні кімнати 10 10 2,4 2,4 в оперативному управлінні
Навчальні кабінети 10 10 2,4 2,4 в оперативному управлінні
Кабінет фізика-географія,біологія-хімія 1 1 2,8 2,8 в оперативному управлінні
Кабінет інформатики 1 1 6.0 6.0 в оперативному управлінні
Кабінет трудового навчання 1 1 2.8 2.8 в оперативному управлінні
Кабінет математики 1 1 2.4 2.4 в оперативному управлінні
Кабінет української мови 1 1 2,4 2,4 в оперативному управлінні
Їдальня 1 (110 п/м) 1 (110 п/м) 0,85 0,65 в оперативному управлінні
Актова зала 1 (100 п/м) 1 (80 п/м) 1,3 в оперативному управлінні
Спортивна зала 1 1 5,7 в оперативному управлінні
Адміністративні приміщення 2 2 в оперативному управлінні
Медичний кабінет 1 1 в оперативному управлінні
Допоміжні приміщення (рекреації) 3 3 1,0 2,1 в оперативному управлінні
Гардеробні 1 1 0,2 0,2 в оперативному управлінні
Санітарні вузли 5 5 0,2 0,2 в оперативному управлінні
Футбольне поле 1 1 в оперативному управлінні
Майданчик для занять легкою атлетикою 1 1 в оперативному управлінні

3.Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків Найменування навчального обладнання Необхідно (одиниць) Фактично (одиниць) Відсоток потреби
Кабінет початкових класів - 4 - дошки класні 4 4 0%
- парта зі стільцями 2-місний 61 61 0%
- стіл для вчителя 4 4 0%
- стілець для вчителя 4 5 0%
- стінна шафа 11 11 0%
- навчальні друковані матеріали 420 420 0%
- таблиці з мови та читання 185 185 0%
-навчально комп`ютерні програми 9 9 0%
-відеофільми 108 108 0%
-аудіозаписи 20 20 0%
-таблиці з математики 110 110 0%
- моделі 28 28 0%
-інструменти 37 37 0%
- прилади та пристосування 35 35 0%
-приладдя 120 120 0%
- карти атласів 90 90 0%
-карти стінні 32 32 0%
-таблиці з предмету «Я у світі» 176 176 0%
-колекції 20 20 0%
-муляжі 16 16 0%
- гербарії 17 17 0%
-спортивний інвентар 11 11 0%
-таблиці з фізичного виховання 12 12 0%
-таблиці з предмету «Основи здоров`я» 8 8 0%
- роздатковий матеріал (фігури) 120 120 0%
- дидактичний матеріал 131 131 0%
- набірне полотно для демонстрації розрізних карток з літерами 4 5 0%
- телевізор 1 1 0%
- стелажі 4 4 0%
- проектор 1 1 0%
- екран 1 1 0%
- об’єкти натуральні 5 5 0%

IV Моніторинг.Якість

1.Забезпечення якості освіти

Система забезпечення якості освіти в навчально-виховному комплексі (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає:

- стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- оприлюднення критеріїв, правил і процедури оцінювання здобувачів освіти;

- оприлюднення критеріїв, правил і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- оприлюднення критеріїв, правил і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

2. Моніторинг якості освіти

Метою моніторингу є забезпечення ефективного об'єктивного інформаційного відображення стану якості освітнього процесу, відстеження динаміки якості наданих освітніх послуг в навчально-виховному комплексі «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст..№5 –дошкільний навчальний заклад» Марганецької міської ради Дніпропетровської області.

Об'єктами моніторингу є:

1.Навчальне середовище (контингент здобувачів освіти, його диференціація; кадрове забезпечення).

2. Освітній процес (навчально-методичне забезпечення, аналіз вхідного, поточного, тематичного та підсумкового контролю).

3.Якість та результативність науково-педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Моніторинг якості освітнього процесу в навчально-виховному комплексі включає аналіз:

- якості навчальних планів (забезпечення компетентності здобувачів освіти, наявність дисципліни тощо);

- розкладів занять та консультацій (тижневе навантаження здобувачів освіти та вчителів, чіткість розкладів тощо);

- якості навчальних занять (інноваційні методи навчання, науковість і доступність, активність здобувачів освіти на уроках та позаурочний час тощо)

- рівня успішності здобувачів освіти;

- методичного забепечення підготовки та проведення державної підсумкової атестації;

- роботи екзаменаційних комісій;

- рівня підготовки здобувачів освіти;

- стану кадрового забезпечення освітнього процесу;

- стану матеріально-технічної бази (аудиторний фонд, технічні засоби навчання, забезпечення літературою);

- результатів учнівських олімпіад;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-рівень методичної роботи.

Перелік навчальних програм

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін Наявність (так/ні) Ким затверджено Рік затвердження
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАРІАНТНОГО КОМПОНЕНТУ 1 клас
Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 клас так МОН України (наказу від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» 2018
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ 1клас
Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 клас так МОН України (наказу від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» 2018

Освітня програма закладу початкової освіти має передбачати досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма НВК «Марганецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5-ДНЗ» початкової освіти, сформована на основі Типової освітньої програми.

На основі освітньої програми закладу освіти, складено та затверджено навчальний план , що конкретизує організацію освітнього процесу

Кiлькiсть переглядiв: 92

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.